Over de Hercules Segers Stichting

“Voor het begrijpen van een bepaalde kunstproductie als element van een nationale beschaving zijn soms de graphische kunsten van bijna nog meer gewicht dan de schilderkunst”

Johan Huizinga (uit: Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw)

Doelstelling

De Hercules Segers Stichting, in het jaar 2001 opgericht en vernoemd naar de legendarische prentmaker uit de zeventiende eeuw, beijvert zich op verschillende manieren om de belangstelling voor hedendaagse prent- en tekenkunst te bevorderen, onder meer door middel van publicaties en tentoonstellingen.

Projecten

Een van de eerste activiteiten van de stichting was de uitgave in 2002 van een monografie over de Nederlandse etser Charles Donker. Daarna volgden onder meer een publicatie over de graficus Frans Pannekoek, monografieën over het werk van Wendelien Schönfeld en van Simon Koene, en de uitgave Peter Vos – Metamorfosen. De monografie over het oeuvre van de Japanse etser Tanaka Ryōhei is de meest recente publicatie die door de Hercules Segers Stichting werd gesteund.

Prent- en tekenkunst 

De werken van de zeventiende-eeuwse etser Hercules Segers getuigen van een zeldzaam inventief gebruik van prenttechnieken. Volgens tijdgenoot Samuel van Hoogstraten zou hij zijn etsen aan de straatstenen niet kwijt hebben gekund en werden zij bij mandenvol gebruikt door winkeliers om er boter in te verpakken of peperzakjes van te draaien. Kort na zijn dood zouden liefhebbers echter hoge bedragen hebben betaald voor zijn kunst. Of Segers werkelijk arm stierf staat niet vast, maar het lijkt erop dat een groot deel van zijn prenten pas na zijn dood in roulatie kwam en afkomstig was uit zijn ateliernalatenschap. Om hedendaagse teken- en prentkunst voor een lot zoals dat van Segers’ etsen te behoeden ijvert de stichting die zijn naam draagt ervoor om de interesse voor deze kunstvormen te vergroten. Nog altijd worden er door kunstenaars op grote schaal tekeningen en prenten gemaakt van grote originaliteit en kwaliteit die het verdienen om tentoongesteld en gepubliceerd, kortom gezien te worden. Daar zet de Hercules Segers Stichting zich van harte voor in.

Beleid en werkzaamheden in het kort

De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Zij tracht haar doel – het stimuleren van de belangstelling voor en het bevorderen van de kennis van de prent- en tekenkunst – onder meer te verwezenlijken door het laten verrichten van onderzoek, het doen uitgeven van publicaties en het entameren van de organisatie van tentoonstellingen.

In principe volgt de Stichting een tweesporig beleid: enerzijds onderhoudt zij haar contacten met musea en springt zij desgevraagd in als bemiddelaar voor de totstandkoming van een tentoonstelling en/of een catalogus. Anderzijds ontwikkelt de Stichting samen met kunstenaars tentoonstellingsplannen om vervolgens daarvoor een gepaste locatie te vinden en fondsen te werven om een tentoonstelling en catalogus mogelijk te maken.  

Wendelien Schönfeld: Dijksgracht, houtsnede 2011

Wendelien Schönfeld: Dijksgracht, houtsnede 2011

Steun ons!

De Hercules Segers Stichting ontvangt geen overheidssubsidie. De gelden waarmee de projecten worden gerealiseerd zijn afkomstig van bijdragen van fondsen, legaten en schenkingen. De stichting is officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen. Schenkingen aan een ANBI kunnen geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht van het belastbaar inkomen, de inkomsten- of vennootschapbelasting. Ga voor meer info naar de website van de belastingdienst.

Baten en lasten

De gelden van de Stichting zullen worden aangewend voor het doel van de Stichting en, meer in het bijzonder, voor het doen uitgeven van toekomstige monografieën en tentoonstellingscatalogi. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Het meest recente jaarverslag, waarin ook onze baten en lasten zijn opgenomen, is te raadplegen op de website en op te vragen via het mailadres van de Stichting. 

ANBI-status

De Hercules Segers Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met culturele status die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit betekent dat zij giften en legaten vrij van schenk- en erfbelasting kan ontvangen. Particulieren en bedrijven kunnen giften onder bepaalde voorwaarden op hun inkomen respectievelijk winst in mindering brengen. Vanaf 1 januari 2012 geldt bovendien een extra aftrek wanneer zij doneren aan een stichting met een culturele ANBI-status, door de gift te verhogen met een factor, respectievelijk 1,25 en 1,50 de zogenaamde multiplier (zie ook www.belastingdienst.nl).

Indien u als particulier of als bedrijf overweegt een gift te doen aan de Hercules Segers Stichting, kunt u met ons contact opnemen via ons contactformulier of via onze penningmeester, Roland Muller. Indien u een gift anoniem wilt doen dan kunt u het bedrag overmaken op de door de Stichting aangehouden bankrekening met nummer NL96ABNA0598391347.

De stichting is u bij voorbaat zeer erkentelijk.

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Huigen Leeflang (voorzitter)
  • Roland Muller (penningmeester)
  • Mireille Cornelis (secretaris)
  • Pieter de Jong
  • Wendelien Schönfeld
  • Leonore van Sloten

Jaarverslagen

Hercules Segers Stichting

Biesboschstraat 52 III
1078 MX Amsterdam

info<at>herculessegersstichting.nl (gebruik het contactformulier)
KvK Amsterdam 34155822
RSIN 810093777
Bankrekening: NL96ABNA0598391347

Frans Lodewijk Pannekoek: Zeilvlieger bij Vejer, ca. 1974, Drogenaald

Frans Lodewijk Pannekoek: Zeilvlieger bij Vejer, ca. 1974, Drogenaald

Jakob Demus, Vogelnest II, 1989, Diamant-drogenaald

Jakob Demus, Vogelnest II, 1989, Diamant-drogenaald