Over de Hercules Segers Stichting

“Voor het begrijpen van een bepaalde kunstproductie als element van een nationale beschaving zijn soms de graphische kunsten van bijna nog meer gewicht dan de schilderkunst”

Johan Huizinga (uit: Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw)

Doelstelling

De Hercules Segers Stichting, in het jaar 2001 opgericht en vernoemd naar een van de grootste Nederlandse prentkunstenaars uit de zeventiende eeuw, beijvert zich op verschillende manieren de belangstelling voor grafiek te bevorderen, onder meer door middel van publicaties en tentoonstellingen.

Projecten

Een van de eerste activiteiten van de stichting was de uitgave in 2002 van een monografie over de Nederlandse etser Charles Donker. Daarna volgden een publicatie over de graficus Frans Pannekoek, een monografie over het werk van Wendelien Schönfeld en Peter Vos – Metamorfosen waren eveneens uitgaven van de stichting. Simon Koene. Een grafisch oeuvre is de meest recente uitgave van de Hercules Segers Stichting.

Grafiek

De stichting acht het zinvol erop te wijzen dat hedendaagse grafiek – etsen, litho’s, houtsneden en andere technieken – in het algemeen redelijk betaalbaar is, zeker vergeleken met schilderijen. Ook Hercules Segers schijnt niet veel gevraagd te hebben voor zijn prenten maar het door hem beoogde succes was betrekkelijk en had een onverwachte kant. Volgens de zeventiende-eeuwse kunsttheoreticus Samuel van Hoogstraten werd zijn papieren werk gebruikt om er boter en zeep in te verpakken. Segers’ tijdgenoot, de dichter Bredero, zei het al: het kan verkeren. Vandaag worden voor etsen van Segers, als ze al op de markt komen, enorme bedragen neergeteld.

Wendelien Schönfeld: Dijksgracht, houtsnede 2011

Wendelien Schönfeld: Dijksgracht, houtsnede 2011

Steun ons!

De Hercules Segers Stichting ontvangt geen overheidssubsidie. De gelden waarmee de projecten worden gerealiseerd zijn afkomstig van een uiterst beperkt eigen vermogen, bijdragen van fondsen, legaten en schenkingen. De stichting is officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen. Schenkingen aan een ANBI kunnen geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht van het belastbaar inkomen, de inkomsten- of vennootschapbelasting. Ga voor meer info naar de website van de belastingdienst.

Baten en lasten

De gelden van de Stichting zullen worden aangewend voor het doel van de Stichting en, meer in het bijzonder, voor het doen uitgeven van toekomstige monografieën. Het meest recente jaarverslag is op te vragen via het mailadres van de Stichting. 

ANBI-status

De Hercules Segers Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met culturele status die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit betekent dat zij giften en legaten vrij van schenk- en erfbelasting kan ontvangen. Particulieren en bedrijven kunnen giften onder bepaalde voorwaarden op hun inkomen respectievelijk winst in mindering brengen. Vanaf 1 januari 2012 geldt bovendien een extra aftrek wanneer zij doneren aan een stichting met een culturele ANBI-status, door de gift te verhogen met een factor, respectievelijk 1,25 en 1,50 de zogenaamde multiplier. (zie ook www.belastingdienst.nl).

Indien u als particulier of als bedrijf overweegt een gift te doen aan de Hercules Segers Stichting, kunt u met ons contact opnemen via ons contactformulier of via onze penningmeester, Roland Muller. Indien u een gift anoniem wilt doen dan kunt u het bedrag overmaken op de door de Stichting aangehouden bankrekening met nummer NL96ABNA0598391347.

De stichting is u bij voorbaat zeer erkentelijk.

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Huigen Leeflang (voorzitter)
  • Peter Schatborn
  • Roland Muller (penningmeester)
  • Mireille Cornelis (secretaris)
  • Pieter de Jong
  • Wendelien Schönfeld
  • Willem te Slaa.

Jaarverslagen

Hercules Segers Stichting

Biesboschstraat 52 III
1078 MX Amsterdam

info<at>herculessegersstichting.nl (gebruik het contactformulier)
KvK Amsterdam 34155822
RSIN 810093777
Bankrekening: NL96ABNA0598391347

Frans Lodewijk Pannekoek: Zeilvlieger bij Vejer, ca. 1974, Drogenaald

Frans Lodewijk Pannekoek: Zeilvlieger bij Vejer, ca. 1974, Drogenaald

Jakob Demus, Vogelnest II, 1989, Diamant-drogenaald

Jakob Demus, Vogelnest II, 1989, Diamant-drogenaald